Правили и условия

В сила: 01.01.2023

Общи правила и условия за ползване

Фирмата САМИНА 04 ЕООД, със седалище: ул. Ивайло №2 Варна, България ЕИК/ПИК: BG206659600 регистрирана в търговския регистър нa република България (наричано по-нататък продавачът, „MAGAZIYA“ или „САМИНА 04“, е операторът на онлайн магазина на www.magaziya.com с модерен текстил, обувки и други стоки. Тези Общи условия допълнително определят и уточняват правата и задълженията на продавача, който е MAGAZIYA. Всички такива договорни отношения се уреждат от общообвързващите разпоредби на република България, сключения договор за покупка и настоящите Общи условия, които се прилагат за клиенти и посетител. Тези Общи условия могат да бъдат допълвaни и променяни от Продавача по всяко време. Тези изменения и промени не засягат договорните отношения, установени по време на влизането в сила на предишната версия на Общите условия.

 1. Тези Правила важат за всички потребители на Магазинa и установяват принципите на регистриране и използване на акаунт в Магазинa, принципите на електронна резервация на стоки, с които Магазинът разполага („СТОКИ“ или „СТОКА“), поръчването на стоки от Магазина, както и сключването на договори за продажба на стоки („клиент“ или „клиенти“).
 2.  Информацията за Стоките на Магазина, като например изображение, описание и крайни цени, представлява предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на чл. 47 от българския Закон за защита на потребителите, съгласно условията на Правилата. Чрез кликване върху бутона „поръчка“ в уебсайта, потребителят пристъпва към осъществяване на договор за продажба на стоки в онлайн магазина и ще бъде пренасочен към обработка на плащането.
 3. Стоките в Магазина са подробно обозначени. На уебсайта е предоставена по-подробна информация относно характеристиките на Стоката, нейната цена, материал, от който е направен, и т.н.
 4. Изображенията и изложенията на продуктите служат като представяне на моделите на стоките, посочени конкретно там.

Съдържание

Дефиниции

Определения на термините, използвани в настоящите Общи условия:

„Продавач – „MAGAZIYA“, „Магазинът“, „ние“ или „нас“ означава САМИНА 04 ЕООД

„Потребител“ и „Клиент“ означава лице, което не е предприемач.

„Договор“ означава договор за продажба на Стоките, сключен между клиента и MAGAZIYA

„Клиент“ означава потребителят на уебсайта на MAGAZIYA, независимо дали е потребител или предприемач.

„Стока“ означава стоки, които се рекламират на уебсайта на MAGAZIYA и са предназначени за продажба.

„Лична информация“ означава информацията, предоставена от Клиента при регистрация в Уебсайта или при извършване на поръчка.

„Условия“ означава oбщи правила и условия за ползване

„B2B“ означава: Взаимоотношения между бизнес и бизнес, комуникация, бизнес транзакции между стопански субекти помежду си.

„Уебсайт“ означава Уебсайта, достъпен на www.magaziya.com

Принципи за използване на магазина

MAGAZIYA прави възможно сключването на договори за продажба на стоки в Интернет и предоставя други услуги, предвидени в тези Правила.

Всички клиенти на Магазина следва са на възраст над 18 години и имат юридическа правоспособност да сключват обвързващи договори.

Договорът за продажба на стоки се сключва между потребител на Магазина („КЛИЕНТ“) и MAGAZIYA, със седалище в гр. Варна

Условие за използване на Магазина е запознаването с тези правила и тяхното приемане.

 Информацията, предоставена от Клиента в хода на поръчката, трябва да бъде точна, актуална и ясно определена. MAGAZIYA си запазва правото да откаже да изпълни поръчка, ако предоставената информация е неточна до степен, в която е невъзможно да изпълни поръчката, и по-специално не позволява доставянето на пратката. Преди да извърши отказ от изпълнение на поръчка, MAGAZIYA прави опит за свързване с Клиента, за да провери предоставените от него данни във връзка с заявената поръчка, доколкото това е възможно.

Потребител, който е използвал услуга на магазина, има задължение: 

 1. Да не предоставя или прехвърля съдържание, което е забранено съгласно правните разпоредби;
 2. Да използва услугите на Магазина по начин, който не нарушава функционирането му;
 3. Да не се разпространява или публикува в Магазина неизискана търговска информация;
 4. Да използва услугите на Магазина без да създава значителни затруднения за други потребители или за администратора на Магазина;
 5. Да използва публикуваното на уебсайта на Магазина съдържание за своя собствена употреба;
 6. Да не задава неверни или измамни поръчки. Всички поръчки, които дават основание да се счита, че са измамни или неверни, се анулират от администратора и се съобщават на компетентните органи.

Сключване на договор за продажба

Магазинът дава възможност за поръчване на Стоки, както следва:

 1. На уебсайта на Магазина (онлайн), чрез използване на процедурата за поръчване;
 2. По електронна поща, чрез изпращане на поръчката, посочваща избраните стоки, на eMail адрес: [email protected]

Магазинът приема поръчки, направени онлайн, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Поръчките, направени по електронна поща, се приемат в работни дни от понеделник до петък между 9:00 и 17:00 часа. Поръчките, направени в събота, неработни дни и празнични дни, се обработват в първия работен ден, следващ деня на поръчката.

Клиентът може да заяви поръчка, без да е необходимо постоянно да регистрира данните си в базата данни на Магазина (т. нар. „закупуване без регистрация“).

За да извършите поръчка, изберете Стоки от Магазина, като обърнете специално внимание на тяхното количество, цветове, размери, а след това отидете в секцията „Кошница“ и продължете процедурата по поръчване, като изберете подходящи опции за по-нататъшни действия.

До потвърждаването на избора на Стоките чрез бутона „Поръчка и плащане“, Клиентът може да направи промени на посочените в поръчката стоки, както и да промени адреса и координатите за изпращане на пратката или за съставяне на фактура. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента чрез кликване на бутона „Поръчка и Плащане“ е равнозначно на приемане на задължението за плащане на цената на Стоките и разходите за тяхната доставка, за което Клиентът бива уведомен непосредствено преди потвърждаването на поръчката.

Потвърждението на поръчката от страна на Клиента, в съответствие с параграфа по-горе, представлява оферта на Клиента за сключване на договор за продажба, адресирана до MAGAZIYA, в съответствие със съдържанието на поръчката и настоящите Правила.

При подаване на поръчка, в съответствие с параграфа по-горе, Клиентът получава на посочения eMail адрес съобщение, съдържащо данните относно поръчката, броя поръчани Стоки, стойността на поръчката, избрания начин на доставка и плащане, време за изпълнение на поръчката, адреса и данните за контакт на Клиента и Магазина, както и информация за процедурата за подаване на жалби във връзка със стоката и правото на Клиента на отказ от изпълнение на договора за продажба. [Съобщението] е потвърждение от страна на Магазина за получаване на офертата на Клиента.

Магазинът изпраща потвърждение за приемане на предложението на Клиента, изпратено по електронна поща или по телефона („Потвърждение за изпълнение и изпращане на поръчката“), или отказ да приеме офертата на Клиента на посочения от Клиента адрес за електронна поща. При получаване на посоченото Потвърждение, договорът за продажба на стоки, поръчани от Клиента между Клиента и MAGAZIYA, се счита за сключен.

Без да се ограничава правото на Клиента да откаже изпълнението на договора съгласно съответните законови разпоредби, Клиентът може да отмени поръчката до получаване на потвърждението за приемане на офертата за покупка от страна на Магазина, т.е. преди да получи eMail, посочен в точка 9 по-горе, потвърждаващ приемането на поръчката за изпълнение. В този случай Клиентът трябва незабавно да се свърже с Магазина, включително по електронен път, последвано от потвърждение по електронна поща.

10. Ако Клиентът избере начин на плащане, различен от наложен платеж, Магазинът си запазва правото да откаже да изпълни поръчката по договора за продажба, когато:

 1.  Данните за контакт на Купувача са били неточни до степен, в която доставката на стоката е невъзможна.
 2. Транзакцията не е разрешена в системата за електронни плащания.
 3. Плащането за поръчка не е направено в рамките на 2 работни дни след подаването на поръчката.

Доставка и получаване на стоки

Стоките се доставят на адреса, посочен от Клиента в поръчката. Приблизителното време на доставка на Стоките се посочва в кратко описание на поръчката преди нейното потвърждаване от Клиента чрез използване на бутона „Поръчка и плащане“.

Приблизителното време на доставка на Стоките чрез куриерска пратка, е 3 работни дни от деня, следващ публикуването на пратката. Общият и максимален срок за доставка на поръчката не трябва да надвишава 10 работни дни, и при никакви обстоятелства не може да бъде повече от 20 дни от сключването на договора за продажба. Започването на изпълнението на поръчката може да бъде забавено, докато размерът на продажната цена (и евентуално разходите за доставка) не бъде отразен по кредита по сметката на Магазина, в случай че Клиентът е избрал метода за предплащане по Интернет (т.е. от услугата PayU или чрез обикновен онлайн трансфер). 2. Стоките трябва да бъдат доставени на посочения от Клиента адрес на територията на България, от куриерска компания Speedy

Поръчки на стойност над 140лв ще бъдат изпратени за сметка на Магазина. В противен случай разходите за изпращане на закупените Стоки в размер на 5,50 лв. се поемат от Клиента, за което Клиентът трябва да бъде уведомен също преди потвърждаване на подадената поръчка. За всяка изпратена стока се прилага доказателство за покупката (разписка) и формуляр за замяна / връщане на стоки.

Цени и методи на плащане

Информацията, предоставена на уебсайта на Магазина относно цената на стока, е задължителна от момента на кликване от страна на Клиента върху бутона за „закупуване“, намиращ се до съответния артикул, изложен за продажба в магазина. Горепосочената цена не се изменя независимо от промените в цените в магазина, които могат да възникнат след потвърждаване на поръчката.

Цената на продуктите в Магазина се котират в български лева и включват всички присъщи компоненти, включително ДДС, мита и данъци, с изключение на разходите за доставка, които се изчисляват при посочване на адреса за доставка.

Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока, заедно с разходите по доставката, по някой от следните начини:

 1. Наложен платеж на посредник на куриерска компания на мястото на доставката, при условие че тази сума не надвишава 500лв. В противен случай няма възможност за плащане чрез наложен платеж.
 2. Чрез електронен банков превод, направен чрез платежната система, преди доставката. Ако Клиентът е избрал методи на предплащане, неизпълнението на плащането по сметката на MAGAZIYA или на лица, действащи като посредници по сделката в рамките на 2 дни след подаване на поръчка, ще доведе до анулиране на поръчката. В такъв случай следва да бъде възможно повторното извършване на поръчката и избора на друг начин на плащане. Изпълнението на поръчка, платена чрез превод или кредитна карта, започва с получаването на дължимата сума за стока.
 3. MAGAZIYA си запазва правото да променя цените на стоките в магазина, да въвежда нови стоки за продажба, да провежда и прекратява промоционални рекламни кампании на уебсайтовете на Магазина или да прави промени в тях, съгласно разпоредбите на българския Закон за защита на потребителите и други закони, които не нарушават правата на лицата, сключили договори за продажба на стоки, предлагани от Магазина, преди извършване на горепосочените промени, или правата на лица, които имат право да се възползват от определена промоция в съответствие с правилата на и по време на промоцията.
 4. След като бъде избран банков превод като начин на плащане, Клиентът се пренасочва към платежната форма, като плащането може да бъде извършено след предварително приемане от Клиента на правилата за такъв метод на плащане.

Рекламации относно стоките

Предлаганите в Mагазина продукти са изцяло нови и оригинални. MAGAZIYA носи отговорност за физически и юридически недостатъци на Стоките съгласно чл. 105 и чл. 122 от Закона за защита на потребителите.

MAGAZIYA полага усилия, за да гарантира пълноценното функциониране на Магазинa, въз основа на наличните технически експертни познания и се ангажира да отстрани в рамките на разумен срок всякакви нередности, съобщени от Клиентите.

За всеки артикул, закупен в Магазина, може да бъде подадена рекламация, при спазване на сроковете и условията за обжалване, посочени в съответните законови разпоредби, ако са налице недостатъци, които го правят несъответстващ на сключения договор за продажба.

Ако дадената стока има недостатъци, Клиентът разполага със следните права по чл. 112 – чл. 114 и чл. 124 от Закона за защита на потребителите:

 1. Да направи изявление за разваляне на договора или за намаляване на цената на Стоката, освен ако Продавачът, без неоправдано забавяне и прекомерно неудобство за Купувача, е заменил дефектната Стока със стока без недостатъци или е отстранил недостатъка и.
 2. Да изисква Стоката да бъде заменена с друга без недостатъци или да бъде отстранен недостатъка и.

В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена, Стоката следва да бъде върната обратно заедно със становище относно неоснователността на оплакването.

Извънсъдебни методи за разрешаване на спорове:

 Информираме Ви, че Клиентът-потребител, може да използва следните извънсъдебни методи за разрешаване на спорове и за предявяване на претенции:

 1.  Предявяване на рекламация пред MAGAZIYA
 2. Подаване на жалба до Комисия за защита на потребителите (КЗП). Повече информация за КЗП и електронното подаване на жалба можете да намерите на следните линкове: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba
 3. Ако извършвате покупка като потребител, Вие също така имате право да използвате извънсъдебен метод за разрешаване на спорове и да предявявате претенции чрез интерактивна платформа за ОРС (Онлайн решаване на потребителски спорове) в съответствие с Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн разрешаването на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО, наричан по-долу „РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРС ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“. в) Платформата за ОРС е интерактивен инструмент, достъпен за потребителите от Европейския съюз, чрез който може да бъде подадена жалба. Долният линк пренасочва към платформата за ОРС: ec.europa.eu/consumers/odr. Съгласно член 1 от Регламента относно ОРС за потребителите, целта на платформата за ОРС е да предостави на потребителите инструмент, който да улеснява постигането на независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, експедитивно и справедливо извънсъдебно решаване на спорове чрез интернет между потребителите и предприемачите на територията на Европейския съюз. г) Електронният адрес на Онлайн Магазина за контакт с Клиенти е следният: [email protected]

Възстановяване на стоки – отказ от договора за продажба

Клиентът, който е потребител по смисъла на съответните разпоредби на закона, може да направи отказ от сключен договор за продажба без да посочва причина, съгласно описаните по-долу правила.

Срокът за отказ от договор за продажба на Стоки е до изтичане на 30 дни от деня, в който Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, са придобили владение върху Стоките. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да информира Магазина за решението си за отказа с изрично уведомление (напр. писмо по пощата, по факс или по електронна поща), с текст „magaziya.com – връщане“

За спазването на срока за прекратяване на договора, е достатъчно Клиентът да изпрати уведомление за упражняване правото си на отказ от договора преди изтичането на такъв срок.

Клиентът връща Стоките, не по-късно от 30 дни от деня, в който е получил поръчката. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати Стоката обратно преди изтичането на 30-дневния период.

Клиентът поема преките разходи по връщането на дадена стока.

В случай на отказ от договора, Магазинът трябва да върне на Клиентите всички получени от него плащания, включително разходите по доставката на даден артикул (с изключение на допълнителните разходи вследствие на избран начин на доставка, различен от най-евтиния за обикновена доставка, предлаган от Магазина) без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който Магазинът е бил уведомен за решението на Клиента.

Възстановяването на плащанията на Клиента се извършват само по банков път. Магазинът може да задържи възстановяването на плащанията, докато не получи стоката или доказателство за изпращането му, в зависимост от това кое събитие се случва по-рано. В случай че Клиентът е получил пратката си с наложен платеж, възстановяването на сумата става само по банкова сметка, издадена в България.

Клиентите носят отговорност само в случай на намаление на стойността на върнатите Стоки, в резултат на използването им, по начин, различен от необходимото за установяване на тяхната същност, характеристики и функциониране.

Информация относно услугите предоставени по електронен път

Магазинът предоставя на Клиентите следните услуги по електронен път:

 1. Възможност за онлайн сключване на договори за продажба на стоки в Магазина, съгласно настоящите Правила.
 2. Възможност за създаване на профили на Клиенти в Магазина
 3. Изпращане на поръчаната търговска информация за стоките.

Клиентът има право на отказ от договори за продажба на стоки съгласно съответните разпоредби на закона и в принципите, изложени в настоящите правила. В допълнение, Клиентът има право по всяко време да поиска преустановяване на предоставените от Магазина услуги, посочени по горе 

Техническите условия на предоставянето на услуги онлайн от страна на Магазина са, както следва:

 1. Достъп до Интернет
 2. Използване на уеб браузър, който позволява редактиране на хипертекстови документи (например Internet Explorer, Opera, FireFox или други подобни).
 3. Наличие на eMail адрес.

Оплаквания относно услуги, предоставяни по електронен път, могат да бъдат адресирани до eMail адреса на Центъра за обслужване на [email protected]. Оплакването на Клиента трябва да съдържа името на получателя на услугата и кратко описание на проблема. Магазинът следва да положи всички усилия, за да се разгледа жалбата възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни от получаването й. Клиентът следва да бъде уведомен за начина, по който е била разглеждана жалбата, по негов избор по телефона или чрез електронна поща, изпратена на посочения от него eMail адрес.

MAGAZIYA Ви уведомява, че в зависимост от настройките на уеб браузъра на Клиента, на компютърната система, използвана от Клиента, могат да бъдат да изпращани бисквитки, които не са компоненти от услугите, предлагани от Магазина, и дават възможност за последващо идентифициране на Клиента, посещаващ уеб сайтовете на Магазина и, които служат за улесняване използването на Магазина от страна на Клиента, както и с цел наблюдение на потока на Клиентите в уеб сайтовете на Магазина. Клиентът може по всяко време да деактивира употребата на бисквитки от Магазина чрез въвеждането на подходящи настройки на своя уеб-браузър. За допълнителна информация относно „бисквитките“, техните функционалности и възможността да ги управлявате, моля, вижте правилата ни за „бисквитки“.

Заключителни разпоредби

Неизпълнението на разпоредбите на настоящите Правила води до невъзможност за закупуване на продукти, предлагани от Магазина. Магазинът следва да представя възможност на Клиента за запознаване с Правилата при заявяване на поръчка. Клиентите, които имат акаунт в Магазина, трябва да бъдат информирани по електронна поща за всяко изменение на Правилата. Клиент, който не е приел направените изменения в Правилата, може да премахне своя акаунт по всяко време.

Приложимо към договора за продажба на продукти в Магазина е българското законодателство. Договорът се сключва на български език.

По въпроси, които не са обхванати от настоящите Правила, се прилагат съответните разпоредби на българските Закон за защита на потребителите, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Закон за електронната търговия, както и разпоредбите на други закони, приложими за дейността и функционирането на Магазина.

Компетентният съд за решаване на спорове е съдът с териториална компетентност съгласно приложимите разпоредби.

MAGAZIYA може да измени Регламента в случай на поне една от следните важни причини:

 1. Промяна на законовите разпоредби или промяна на тълкуването на законовите разпоредби в резултат на съдебни решения, административни решения, тълкувания, обяснения или препоръки, издадени от компетентните служби или органи, ако това засяга въпросите, обхванати от Регламента.
 2. Промяна в метода за предоставяне на услугите, обхванати от Регламента поради технически и технологични причини, съображения за сигурност, подобряване на работата на Магазина или повишаване на качеството на услугите, предоставяни от MAGAZIYA.
 3. Промяна на обхвата или метода за предоставяне на услугите, обхванати от Регламента, чрез въвеждане на нови функционалности или услуги, модифициране или изтегляне на съществуващи функционалности или услуги.
 4. Промяна на начините на плащане или доставка и промяна на разходите за доставка.
 5. Необходимост от въвеждане на редакционни промени.

Измененията в Регламента се прилагат за поръчки, направени след влизането в сила на измененията. Поръчки, направени преди датата на влизане в сила на измененията в Регламента, се изпълняват въз основа на разпоредбите на Регламента, които са в сила към датата на подаване на поръчката.

Всички търговски марки и имена на фирми, показани в магазина, принадлежат на техните законни собственици и са поставени с информационна цел.

Облекло

Обувки

Бельо

Чанти

Аксесоари

Tab 2 content.